Logotipo Consellería Política Social Logotipo Consellería Industria

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os seus datos persoais están sendo tratados, na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia, en concreto, pola Consellería de Política Social e Xuventude para a xestión do Bono Social Térmico 2022 e pola Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación para a xestión do Bono Social Eléctrico 2023. A orixe dos datos persoais tratados, que incluirán datos identificativos, datos bancarios e datos relativos ás circunstancias sociais, é a correspondente entidade comercializadora de enerxía, a Consellería de Política Social e Xuventude, ou os propios beneficiarios. As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento segundo se especifica en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Máis información en: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e https://politicasocial.xunta.gal/gl/areas/inclusion-social/axudas-e-prestacions/bono-social-termico.